Algemene voorwaarden

1: Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Smooth by Anna’s en een cliënt waarop Smooth by Anna’s deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van de voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wanneer een cliënt bij Smooth by Anna’s een behandeling geniet, gaat cliënt automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

2: Inspanningen Smooth by Anna’s 

Smooth by Anna’s zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Smooth by Anna’s  zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van wijziging of aanvulling.

3: Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Smooth by Anna’s melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Smooth by Anna’s het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Smooth by Anna’s moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Cliënt dient 5 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Smooth by Anna’s de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

4: Betalingen

Smooth by Anna’s vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de salon en website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en /of zolang de voorraad strekt. Smooth by Anna’s vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contact te voldoen.

5: Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Smooth by Anna’s vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Smooth by Anna’s aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Smooth by Anna’s neemt de persoonlijke gegevens van de client op in een geautomatiseerd systeem. Smooth by Anna’s behandelt de vertrouwelijke gegevens van de client volgens richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Smooth by Anna’s zal gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden.

6: Aansprakelijkheid

Smooth by Anna’s  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Smooth by Anna’s is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Smooth by Anna’s is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

7: Klachten

Indien de client een klacht heeft over een behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 3 werkdagen na ontdekking schriftelijk en persoonlijk gemeld worden aan de directie van Smooth by Anna’s. Smooth by Anna’s met de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Smooth by Anna’s de behandeling opnieuw verrichtenzoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de client aantoonbaar zinsloos is geworden en de client dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Smooth by Anna’s en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8: Geheimhouding

Smooth by Anna’s is verplicht tot geheimhouding van alles vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Smooth by Anna’s verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9: Recht:

Op elke overeenkomst tussen Smooth by Anna’s en de cliënt in Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan reeds bepalend.